کاربر طلایی

PDA

مشاهده کامل : دانلود سریال ملکوت ( ماه رمضان)


[Masoud]
13-08-2010, 00:32
دانلود سریال ملکوت شبکه دوم

http://www.imusicfa.com/up/pic/Malakoot.jpg


خلاصه:


درباره مرد ثروتمندي به نام حاج فتاح است كه بزرگ خاندان نيز هست و اين سريال درباره اتفاقاتي است كه براي او مي افتد.


قسمت اول
دریافت با لینک مستقیم (http://www.imusicfa.com/up/serial/malakoot/Malakoot%2001_imusicfa.wmv)

[Masoud]
14-08-2010, 02:44
قسمت دوم
دریافت با لینک مستقیم (http://www.imusicfa.com/up/serial/malakoot/Malakoot_02_ImusicFa.wmv)

Mohs3n
02-09-2010, 10:33
دانلود قسمت اول سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_01_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/413177943/TV.2_Malakoot__01_.wmv.html)
دانلود قسمت دوم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_02_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/413178427/TV.2_Malakoot__02_.wmv.html)
دانلود قسمت سوم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_03_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/413178964/TV.2_Malakoot__03_.wmv.html)
دانلود قسمت چهارم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_04_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/413300897/TV.2_Malakoot__04_.wmv.html)
دانلود قسمت پنجم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_05_.wmv)لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/413649490/TV.2_Malakoot__05_.wmv.html)
دانلود قسمت ششم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_06_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/413650002/TV.2_Malakoot__06_.wmv.html)
دانلود قسمت هفتم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_07_.wmv)لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/413802519/Malakoot__Part_07_.wmv)
دانلود قسمت هشتم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_08_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/414034362/Malakoot__Part_08_.wmv)
دانلود قسمت نهم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_09_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/414206061/Malakoot__Part_09_.wmv)
دانلود قسمت دهم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_10_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/414585544/Malakoot__Part_10_.wmv)
دانلود قسمت یازدهم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_11_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/414584913/Malakoot__Part_11_.wmv)
دانلود قسمت دوازدهم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_12_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/414853570/Malakoot__Part_12_.wmv)
دانلود قسمت سیزدهم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_13_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/415029045/Malakoot__Part_13_.wmv)
دانلود قسمت چهاردهم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_14_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/415229982/Malakoot__Part_14_.wmv)
دانلود قسمت پانزدهم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_15_.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/415340570/Malakoot__Part_15_.wmv)
دانلود قسمت شانزدهم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_16_www.1.30madvd.com.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/415685256/Malakoot__Part_16_.wmv)
دانلود قسمت هفدهم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_17_www.1.30madvd.com.wmv)لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/415729566/Malakoot__Part_17_.wmv)
دانلود قسمت هجدهم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_18_www.1.30madvd.com.wmv) لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/416065313/Malakoot__Part_18_.wmv)
دانلود قسمت نوزدهم سریال ملکوت :
لینک مستقیم (http://dl.30madvd.com/files/Malakoot__Part_19_www.1.30madvd.com.wmv)لینک غیر مستقیم (http://rapidshare.com/files/416121859/Malakoot__Part_19_.wmv)

عمو سيروس
14-09-2010, 21:58
با تشکر از شما من مسافرت بودم و می خوام بقیه این سریال رو ببینم حدودا 10 قسمت آخرش رو
اگر کسی داره بگه من چه جوری می تونم تهیه کنم
با تشکر

Mohs3n
24-09-2010, 22:09
دانلود قسمت اول Rapidshare (http://rapidshare.com/files/412668190/Malakoot__Part_01_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2001%29.wmv)

دانلود قسمت دوم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/412946612/Malakoot__Part_02_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2002%29.wmv)
دانلود قسمت سوم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/413120885/Malakoot__Part_03_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2003%29.wmv)
دانلود قسمت چهارم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/413240410/Malakoot__Part_04_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2004%29.wmv)
دانلود قسمت پنجم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/413428167/Malakoot__Part_05_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2005%29.wmv)
دانلود قسمت ششم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/413614425/Malakoot__Part_06_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2006%29.wmv)
دانلود قسمت هفتم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/413802519/Malakoot__Part_07_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2007%29.wmv)
دانلود قسمت هشتم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/414034362/Malakoot__Part_08_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2008%29.wmv)
دانلود قسمت نهم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/414206061/Malakoot__Part_09_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2009%29.wmv)
دانلود قسمت دهم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/414585544/Malakoot__Part_10_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2010%29.wmv)
دانلود قسمت یازدهم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/414584913/Malakoot__Part_11_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2011%29.wmv)
دانلود قسمت دوازدهم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/414853570/Malakoot__Part_12_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2012%29.wmv)
دانلود قسمت سیزدهم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/415029045/Malakoot__Part_13_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2013%29.wmv)
دانلود قسمت چهاردهم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/415229982/Malakoot__Part_14_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2014%29.wmv)
دانلود قسمت پانزده دهم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/415340570/Malakoot__Part_15_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2015%29.wmv)
دانلود قسمت شانزدهم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/415685256/Malakoot__Part_16_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2016%29.wmv)
دانلود قسمت هفدهم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/415729566/Malakoot__Part_17_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2017%29.wmv)
دانلود قسمت هجدهم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/416065313/Malakoot__Part_18_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2018%29.wmv)
دانلود قسمت نوزدهم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/416121859/Malakoot__Part_19_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2019%29.wmv)
دانلود قسمت بیستم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/416303002/Malakoot__Part_20_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2020%29.wmv)
دانلود قسمت بیست یکم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/416597243/Malakoot__Part_21_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2021%29.wmv)
دانلود قسمت بیست دوم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/416861113/Malakoot__Part_22_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2022%29.wmv)
دانلود قسمت بیست سوم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/416981058/Malakoot__Part_23_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2023%29.wmv)
دانلود قسمت بیست چهارم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/417253284/Malakoot__Part_24_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2024%29.wmv)
دانلود قسمت بیست پنجم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/417365255/Malakoot__Part_25_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2025%29.wmv)
دانلود قسمت بیست ششم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/417577279/Malakoot__Part_26_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2026%29.wmv)
دانلود قسمت بیست هفتم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/417789418/Malakoot__Part_27_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2027%29.wmv)
دانلود قسمت بیست هشتم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/418145847/Malakoot__Part_28_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2028%29.wmv)
دانلود قسمت بیست نهم Rapidshare (http://rapidshare.com/files/418229533/Malakoot__Part_29_.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2029%29.wmv)
دانلود قسمت سی ام Rapidshare (http://rapidshare.com/files/418458338/Malakoot__Part_30__Last.wmv) Directlink (http://0.dl-musicbaran4.info/Serial/Malakoot%20%28TV%202%29/Malakoot%20%28Part%2030%29%20Last.wmv)